Nabywanie instrumentów finansowych opiera się o kontrakty pomiędzy stronami transakcji. Jedną z możliwości są kontrakty Futures. Co kryje się pod tą nazwą i co warto wiedzieć na ich temat?

Kontrakty Futures – co powinniście wiedzieć na temat kontraktów terminowych? 

W ramach kontraktu terminowego na giełdzie Forex jedna ze stron zobowiązuje się kupić pewne aktywa w określonym czasie w ustalonej cenie, a druga strona również składa zobowiązanie, że zawrze transakcje w ustalonym dniu. Tak właśnie można zdefiniować Kontrakty Futures. Co bardzo istotne ów termin nie musi być wiążący, jednak sama umowa już tak. Zatem w związku z tym, że kontrakty są notowane na giełdzie każdego dnia i obrót kontraktami także odbywa się we wszystkich dniach sesyjnych, to strony umowy Futures mogą zakończyć transakcję wcześniej i nie muszą czekać do ustalonej w ramach kontraktu daty. Należy wiedzieć, że wszystkie kontrakty są standaryzowane, co oznacza, że giełda określa na jaki rodzaj aktywów kontrakt zostaje zawarty, jakiej ilości aktywów dotyczy, a także do kiedy umowa Futures jest ważna.     

Jak działa dźwignia finansowa w przypadku kontaktów Futures?

Warto wiedzieć, że dźwignia umożliwia inwestorom zarabianie na kontraktach więcej w stosunku do kapitału. Może ona działać również w przypadku strat. Warto poznać ten mechanizm na przykładzie. Otóż Jeżeli kontrakt na indeks ma mnożnik 30 zł, a wartość indeksu to 4000 pkt, całość kontraktu można obliczyć mnożąc 4000 pkt razy 30 zł, co daje 120 000 zł. Depozyt zabezpieczający stanowi 10% wartości kontraktu, a więc 12 tys. zł. Jeżeli wartość indeksu wzrośnie o 1% i wyniesie 4040, to cała wartość kontraktu wyniesie 121 200 zł, a wtedy 1200 zł będzie zyskiem bądź stratą właściciela kontraktu.   

Znaczenie długich i krótkich pozycji w kontraktach Futures 

Warto również zwrócić uwagę na znaczenie długich i krótkich pozycji w kontraktach Futures. Obie strony umowy zobowiązują się do kupna bądź sprzedaży aktywów w przyszłości. W związku z tym sprzedającemu zależy na tym, by cena spadła, bo wtedy zarabia, z kolei w interesie kupującego jest wzrost ceny, bo wtedy może osiągnąć zysk. W ramach kontraktu Futures otwarcie długiej pozycji ma miejsce w czasie kupna aktywów, a krótkiej pozycji – w czasie ich sprzedaży. Zatem jeżeli wartość kontraktu terminowego wzrasta, zyskuje kupujący, a gdy maleje – wtedy sprzedający jest na przysłowiowym plusie. W omawianym przykładzie to właśnie kupujący aktywa zyskał na transakcji. 

W jaki sposób zamykane są kontrakty Futures? 

Aby kontrakt mógł zostać zamknięty przed terminem wygaśnięcia, konieczne jest przeprowadzenie odwrotnej transakcji w tej samej ilości. Zatem teraz kupujący sprzedaje kontrakt, zaś sprzedający go nabywa. Kontrakty na rynkach światowych w zdecydowanej większości rozliczane są gotówkowo, a wyjątkiem są surowce, które rozliczane są w formie fizycznej, czyli są one dostarczane. 

Jak wyglądają codzienne rozliczenia kontraktów Futures? 

Otóż dochodzi tu do codziennego rozliczania zysków i strat, mark to market. Na podstawie codziennej ceny rozliczeniowej danych kontraktów zostają obliczone zyski i straty osób posiadających krótkie i długie pozycje. Straty opłacane są z depozytu zabezpieczającego, do określonego, ustalonego progu, a gdy zostaje przekroczony posiadacz kontraktu musi uzupełnić gotówkę do wartości depozytu, który posiadał. Gdy nie może tego zrobić dana pozycja zostaje zamknięta.                

Kategorie: Finanse